سه شنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۷

بایگانی برچسب: فایبر گلاس

مقدمه ای بر فایبر گلاس (Fiberglass)

مقدمه ای بر فایبر گلاس (Fiberglass) ارسالی از : هانیه سعادتی فایبر گلاس (Fiberglass) : کامپوزیتی از الیاف شیشه با مواد پلیمری است که از پشم شیشه به عنوان مادهٔ تقویت کننده و از مواد پلیمری به عنوان مواد زمینه استفاده می‌شود. فایبرگلاس یکی از پر کاربرد ترین مواد در دنیای صنعت است که در صورت آگاهی داشتن صنعت گران و …

ادامه نوشته »

فایبرگلاس

فایبرگلاس

فایبرگلاس ارسالی از : خلیل ا… برزوئی   ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺼﻞ اول: ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻻﻳﻪﮔﺬاری دﺳﺘﻲ ﻓﺼﻞ دوم: ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس     ﻓﺼﻞ اول ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻻﻳﻪﮔﺬاری دﺳﺘﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﻏﺒﺎرزداﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻤﻨﻲ …

ادامه نوشته »